Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

Kubikom s.r.o., Bystrický rad 1873/39, 90601 Zvolen, SR, IČO: 53064615, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41098/S

kontakt: info@kubikom.sk

Účely spracúvania OÚ, ich právny základ a príjemcovia:

Osobné údaje spracúvame za účelom:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane predzmluvných vzťahov a ďalej osobitné predpisy (najmä zákon o daní z príjmov, zákon o účtovníctve a zákon o archívoch a registratúrach, nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ – GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov). Recenzie a ohlasy klientov na web stránke sú zverejňované na základe ich súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou, v prípade súhlasu je poskytnutie údajov dobrovoľné. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje vo väčšine prípadov neposkytujeme ďalším príjemcom. V zákonom určených prípadoch môžu byť údaje sprístupnené oprávneným subjektom v zmysle legislatívy napr. pri výkone kontrol zo strany štátnych orgánov. Osobné údaje, ktoré sú na základe Vášho súhlasu zverejnené na web stránke sú prístupné verejnosti prezerajúcej si web stránku.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňujeme.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? Osobné údaje nebudeme používať na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Lehoty uchovávania osobných údajov vo väčšine prípadov určujú osobitné zákony a zákon o archívoch a registratúrach.

Osobné údaje uvedené v zmluvách a účtovných dokladoch uchovávame 10 rokov v zmysle osobitných zákonov.

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní ich práv v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov uchovávame 5 rokov od zaevidovania žiadosti.

Osobné údaje zverejnené na web stránke uchovávame najdlhšie 10 rokov od získania súhlasu.

Po uplynutí zákonných alebo určených úložných lehôt zabezpečíme zlikvidovanie Vašich osobných údajov. V prípade odvolania poskytnutého súhlasu budú Vaše údaje zlikvidované okamžite bez zbytočného odkladu.

Aké máte práva?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame – na aký účel, komu ich poskytujeme, ako dlho ich uchovávame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,

písomne, alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán.

Právo na informácie o zdroji údajov – ak sme osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo požadovať informácie o zdroji, z ktorého sme ich získali.

Právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – máte právo od nás žiadať informácie o tom, či Vaše osobné údaje využívame na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a ak tomu tak je, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

Právo na informácie o primeraných zárukách prenosu údajov – ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo od nás požadovať informácie o tom, aké primerané záruky počas ich prenosu poskytujeme.

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami na našej kontaktnej adrese. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám poskytnú za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.